PROGRAM STYPENDIÓW AKADEMICKICH

Wiemy, że wiele różni osoby wychowane w mieście i te wychowane na wsi. Jednak różnice są o wiele bardziej dokuczliwe niż mogłoby się wydawać. Dzisiaj dzięki internetowi dostęp do informacji stał się praktycznie nieograniczony, ale i dzisiaj wielu młodych ludzi dotyka problem dostępu do studiów.

Dysproporcje w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkająca na wsi i w miastach jest i pozostanie jeszcze przez wiele lat jednym z najpoważniejszych problemów społecznych.

W odpowiedzi na ten palący problem i własne życiowe doświadczenie śladem innych fundatorów, na których się wzoruję, postanowiłem w 2012r., zainicjować program stypendiów akademickich, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia.

Idea

Aktualnie niewiele młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek rozpoczyna studia. Ze względu na trudne warunki materialne swoich rodzin, młodzi zdolni i ambitni rezygnują ze studiów i ze swoich marzeń. Start w życie studenckie, owszem jest trudny i wiąże się z wieloma zmianami, ale nie jest niemożliwy. Maturę zdać musisz sam, a z resztą problemów może ci pomóc Program Akademicki, którego celem przede wszystkim jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych.

Adresaci

Pomoc na początku studiów jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy konieczna jest zmiana mieszkania i rozpoczęcia życia na własny rachunek, dlatego program jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Mają ambicje i aspiracje
 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

Podstawowe założenia Programu:

 1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedura wyboru studentów, a także wysokość stypendiów zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów akademickich.
 2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte są na statucie Fundacji i Regulaminie. Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
 • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem)
 • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zostają odrzucone.
 • Pozostałe wnioski uważa się za gotowe do wysłania do Uczelni i Urzędu Gminy w celu weryfikacji.
 • Rada Fundacji określa ilość stypendiów na dany rok. (W roku akademickim 2016/2017 zostanie przyznanych 600 stypendiów według kolejności zweryfikowanych wniosków).
 • Stypendium wypłacane będzie, co miesiąc przez 10 miesięcy od października 2016r. do lipca 2017r.
 • Kontakty między studentami a Fundacją odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej
 • Regulamin nie przewiduje ograniczeń, co do kierunku studiów

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM